Projekt “Motyle z Dolnego Śląska – na swoim”

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
wraz z ARTE Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną od 01 lutego 2024r. realizuje projekt:

„Motyle z Dolnego Śląska – na swoim.

Subregionalny system pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze TPST w szczególności w związku z zagrożeniem
lub doświadczeniem bezdomności”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany  ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych  na Dolnym Śląsku

Działanie 9.1 Transformacja społeczna

Umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.09.01.-IP.02-0042/23-00

Okres realizacji projektu: 01.02.2024r. – 31.07.2026r.

Celem projektu “Motyle z Dolnego Śląska – na swoim” jest zwiększenie w okresie 30 miesięcy aktywności minimum 140 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Grupa docelowa – osoby zamieszkujące obszar: Miasta Wałbrzycha oraz powiatów: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego – 140 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

Osoby będące w kryzysie bezdomności, dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożone bezdomnością

Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Działania projektowe obejmują:

  • Przygotowanie diagnoz pogłębionych dla 140 uczestników projektu.
  • Utworzenie i prowadzenie 9 mieszkań wspomaganych.
  • Realizację wsparcia przeznaczonego dla uczestników zamieszkujących w mieszkaniach wspomaganych – wsparcie opiekunów mieszkań, treningi indywidualne.
  • Realizację poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego i prawnego.
  • Realizacje usług towarzyszących – zwiększających szanse na niezależne życie, świadczonych w społeczności lokalnej – działanie grup samopomocowych i usługi animacyjne realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej.
  • Realizację usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rezultaty:

  • Zbudowanie subregionalnego systemu pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności w związku z bezdomnością lub jej zagrożeniem, zamieszkujących obszar TPST.
  • Stworzenie 9 mieszkań wspomaganych – miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej.
  • Objęcie wsparciem co najmniej 140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: osób z niepełnosprawnościami, osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób bezdomnych.
  • Stworzenie 2 niestacjonarnych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – praca 2 asystentek/ów.

Uwaga! – zgodnie z par.5 ust.6 pkt.10 Umowy o dofinansowanie projektu, Uczestnicy projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podejrzenia o niezgodności projektu lub działań Realizatora projektu/Partnerów z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012r.;

Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Dorota Pilecka

Osoba do kontaktów ws. projektu: Ania Pradel – Dmochowska

Całkowita wartość projektu 3 847 212,30 PLN

Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej 2 693 048,61 PLN 

Dokumenty do pobrania są dostępne pod linkiem: http://www.fres.org.pl/motyle-z-dolnego-slaska-na-swoim-subregionalny-system-pomocy-dla-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-na-obszarze-tpst-w-szczegolnosci-w-zwiazku-z-zagrozeniem-lub-doswiadczeniem-bezdomnosci/

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie